مۆزەخانەی سلێمانی

بابەتێك لەسەر جوتێك گوارەی ئاڵتونی پاشا "شولگی"پاشای سۆمەرییەكان لەمۆزەخانەی سلێمانی نمایشكراوە

بابەتێك لەسەر جوتێك گوارەی ئاڵتونی پاشا شولگیپاشای سۆمەرییەكان  لەمۆزەخانەی سلێمانی نمایشكراوە

بابەتێك لەسەر جوتێك گوارەی ئاڵتونی پاشا "شولگی"پاشای سۆمەرییەكان

لەمۆزەخانەی سلێمانی نمایشكراوە

 

ئامادەكردنی :ئوسامە شوكری محەمەد