مۆزەخانەی سلێمانی

فیقەنەیەكی گڵین .

فیقەنەیەكی گڵین .

فیقەنەیەكی گڵینی دەگمەنی مۆزەخانەی سلێمانی ,ئەم جۆرە فیقەنەیە زۆر دەگمەنەو لە لەگوندی زێوێی بناری پیرەمەگروون دۆزراوەتەوە .